Tisk této stránky

 

Přihlášení na zájezd

Pokud chcete rezervovat místo v zájezdu, můžete tak učinit telefonicky nebo mailem. Vyplněnou přihlášku - cestovní smlouvu zašlete nejlépe elektronicky na  info@ckvlha.cz, nebo poštou na adresu

Vlastimil Hadra - CK VLHA
Brněnská 53
796 01 Prostějov

Nedílnou součástí Cestovní smlouvy jsou všeobecné  smluvní podmínky, ve kterých najdete i informace o stornopoplatcích a jejich výši (máte možnost využít pojištění stornopoplatků, které se váže na pojištění léčebných výloh, atd. - viz odstavec níže - Pojištění)

Potvrzenou smlouvu Vám pošleme obratem zpět s termíny zaplacení záloh, doplatků a dokladem o pojištění proti úpadku CK. Váš souhlas s cestovní smlouvou a obchodními podmínkami potvrdíte svým podpisem a jeden exemplář nám zašlete zpět (je možné poštou, nebo naskenovanou přihlášku-smlouvu zaslat v příloze emailu). Cestovní smlouva nabývá platnosti po úhradě zálohy nebo plné ceny zájezdu. V případě, že zálohu nebo doplatek do určeného termínu nezaplatíte, místo bude nabídnuto náhradníkovi.

Pojištění

CK Vlha  je pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. proti úpadku cestovní kanceláře u společnosti GENERALI pojišťovna a.s.

Pokud máte zájem, jsme schopni Vám u stejné pojišťovny sjednat cestovní pojištění do zahraničí.

Pojištění      U N I V E R S A L

NÁZEV POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ (LPP) POJISTNÁ ČÁSTKA (PČ)

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro příp. repatriace

léčebné výlohy v zahraničí LPP 3 000 000 Kč
akutní zubní ošetření LPP 10 000 Kč
Pojištění pro případné přivolání opatrovníka přivolání opatrovníka LPP

50 000 Kč

Úrazové připojištění

trvalé následky úrazu

500 000 Kč

smrt následkem úrazu 500 000 Kč

Pojištění osobních věcí a zavazadel
osobní věci a zavazadla LPP 50 000 Kč
zpoždění, poškození a ztráta při přepravě LPP 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby LPP

000 000 Kč

odpovědnost za škodu na majetku jiné osoby LPP 000 000 Kč
odpovědnost za škodu za ušlý zisk jiné osoby LPP 50 000 Kč
Pojistné za regionální zónu Evropa/Svět pro pojištěné osoby 0-69 let 25/35
70 a více 75/105

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

Pojištění pro případ

zrušení cesty

storno cesty před jejím počátkem
LPP

80 % nákladů max. 10 tisíc Kč +150 Kč
80 % nákladů max. 20 tisíc Kč +300 Kč
80 % nákladů max. 30 tisíc Kč +450 Kč

Pojištění pro případ

přerušení cesty

Předčasné ukončení již nastoupené cesty LPP 80 % nákladů max. 10 tisíc Kč +50 Kč
Pojištění sportovní činnosti

rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon sportovní činnost pojištěného, viz VPP a ZPP CEP 2015/02

+ 15 Kč Evropa
+ 30 Kč Svět
Pojištění rizikových druhů sportovní činnosti 

rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon rizikových druhů sportovní činnosti pojištěného, viz VPP a ZPP CEP 2015/02

+ 30 Kč Evropa
+ 60 Kč Svět

Pro osobu ve věku 70 let a více se pojistné zvyšuje o 200%, tzn. trojnásobek výše uvedeného pojistného